Nekalá soutěž, klamavá reklama - obchodní právo - právní poradna zdarma

online kalkulačka >>
Rodinné právo

Děti, Manželství a rozvod,..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Tyto podmínky – označované jako generální klauzule – musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno. Zákon odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na dobré mravy podle § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Zákon uvádí, že postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud je jednání takto způsobilé, nemusí újmu způsobit výše vymezeným subjektům, postačí, že ke způsobení újmy může dojít.

Chráněni jsou soutěžitelé, což znamená, že zákon chrání i jiné subjekty, které se účastní hospodářské soutěže, tyto subjekty nemusí patřit mezi podnikatele, jak je vymezuje § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Nekalou soutěží je podle § 44 odst. 2 obchodního zákoníku zejména:

  • Klamavá reklama – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu
  • Klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce
  • Vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
  • Srovnávací reklama – je výjimečně povolena, pokud srovnává stejné výrobky a změřitelné a prokazatelné údaje
  • Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
  • Ohrožování zdraví a životního prostředí – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí
  • Porušování obchodního tajemství
  • Podplácení

Obchodní zákoník tyto skutkové podstaty nekalé soutěže vymezuje jako demonstrativní. Jednání, které nespadá mezi skutkové podstaty podle § 44 odst. 2 může být rovněž nekalou soutěží v případě, že jednání splňuje předpoklady podle § 44 odst. 1.

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010