OBČANSKÉ PRÁVO, základní práva - právní poradna zdarma

online kalkulačka >>
Rodinné právo

Děti, Manželství a rozvod,..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo je jedno z nejrozsáhlejších právních odvětví. Dělí se na občanské právo procesní a občanské právo hmotné.

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní je souhrn právních norem, který upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob navzájem, majetkové vztahy mezi občany navzájem, mezi občany a státem, nebo mezi občany a organizacemi. Předpisy občanského práva upravují závazný postup soudů při řešení sporů a poskytování ochrany ohroženým a porušeným subjektivním právům a jiným zákony chráněným zájmům účastníků řízení. Občanské právo procesní se zabývá mimo jiné, i soudní úschovou.

Kromě občanského soudního řádu se občanským právem zabývají další předpisy, jež upravují civilní proces, postavení jeho subjektů i jednotlivé druhy řízení. Mezi tyto předpisy patří např. Ústava, Listina základních práv a svobod a další zákony, např. zákon o soudech a soudcích, zákon o vyšších soudních úřednících, zákon o tlumočnících a znalcích, zákon o soudních poplatcích, Exekuční řád a další.

Občanský soudní řád

Již několikrát novelizovaný zákon č. 99/1963 Sb. obsahuje nejrozsáhleji právní úpravu civilního procesu. Nejčastěji je pro tento zákon používaná zkratka OSŘ. Jedná se o základní procesní nástroj občanského práva.

Občanský soudní řád upravuje pravomoc soudů, jejich věcnou a místní příslušnost, způsobilost účastníků řízení , zastoupení, procesní úkony, pořádková opatření a další. Dále upravuje například podmínky, za nichž je možné domáhat se soudního řízení ve věcech, o nichž ze zákona nerozhodují soudy, ale jiné orgány. V poslední době, asi nejvíc využívaná oblast občanského práva procesního, jsou výkony rozhodnutí. Veškeré způsoby vykonávacího řízení jsou v tomto občanském soudním řádu vyjmenována, včetně jejich provádění.

Občanské právo hmotné

Občanské právo hmotné upravuje zejména soukromá a věcná práva, závazkové právo, dědické právo, duševní vlastnictví. Občanské právo hmotné upravuje občanský zákoník.

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010