Rodinné právo, pěstounská péče, osvojení, manželství - advokátní poradna zdarma

online kalkulačka >>
Rodinné právo

Děti, Manželství a rozvod,..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a při náhradní výchově dětí

.

Manželství

Manželství je svazek muže a ženy uzavřený souhlasným prohlášením před příslušným orgánem nebo státem registrovanou církví za účasti dvou svědků, zápis do matriky
.

Manželé mají stejná práva i stejné povinnosti

.

Manželství nelze uzavřít:

 • s ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • s osobou mladší 18 let (soud může povolit výjimku u osoby starší 16 let)
 • s osobou postiženou duševní chorobou
 • mezi předky, potomky a sourozenci

Manželství zaniká:

 • smrtí jednoho z manželů
 • prohlášením jednoho z manželů za mrtvého
 • rozvodem
 • dohodou nebo soudním vyrovnáním, nejdůležitější je rozhodnutí o právech a povinnostech k dítěti

Příbuzenství:

 • v přímé linii = mezi osobami pocházejícími jeden z druhého, blízkost vyjadřována stupni podle počtu porodů př. otec – syn => 1.stupeň
; děda – vnuk => 2. stupeň
.
 • v pobočné linii = vztah mezi osobami, které mají společného předka

.

Narození dítěte:

 • narozením dítěte vzniká jeho příbuzenský stav k rodičům i u dítěte nemanželského
 • matka je vždy jistá
 • v případě pochybností nutno určit otcovství

Osvojení dítěte a pěstounská péče:

adopce = přijetí dítěte za vlastní; dítě dostane nový rodný list a příjmení; zanikají jeho příbuzenské vztahy k původní rodině; o adopci rozhoduje vždy soud

 • zrušitelné – u dítěte mladšího než 1 rok
 • nezrušitelné – u dítěte staršího než 1 rok
 • u adopce vždy vyžadován souhlas matky (ne v šestinedělí)

pěstounská péče = dočasná, zaniká dosažením zletilosti dítěte, nemění se příjmení a příbuzenské vztahy

 • pěstouni odměňováni státem
 • rozhoduje soud

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010